side.png, 340B

Sztuka wojny wg Suna Wu (Sun Tzu) 《孫子兵法》

Wymowa transkrypcji

Chińskie nazwy własne zapisywane są za pomocą transkrypcji Hanyu Pinyin. Wymowa poszczególnych liter tej transkrypcji nie jest intuicyjna dla Polaka, np. „xian” wymawia się „śjen”, a „hui” wymawia się „chłej”.

Poniżej podano przybliżone polskie wartości fonetyczne liter transkrypcji Hanyu Pinyin.

Symbol 'h' oznacza przydech.

Symbol 'ŋ' oznacza 'n' tylnojęzykowe.

Symbol 'ü' oznacza dźwięk pośredni między polskimi dźwiękami 'i' a 'u'.

Litery 'b', 'd', 'g', 'j', 'z' wymawiane są jako głoski bezprzydechowe bezdźwięczne. Nie są dźwięczne, ale brzmią podobnie do polskich odpowiedników dźwięcznych.

W niniejszym przekładzie chińskie nazwy własne zapisano z pominięciem znaków diakrytycznych, oznaczających ton sylaby.

   Nagłosy       Przybliżona wymowa   
b b
c ch
ch czh
d d
f f
g g
h ch
j
k kh
l l
m m
n n
p ph
q ćh
r ż albo amerykańskie r
s s
sh sz
t th
w ł zwałczone
x ś
y j
z dz
zh
Rymy Przybliżona wymowa
a, -a a
o, -o o
e, -e e
i, -i i (po q, x, j, y, d, t, l, n, m, b, p)
wu, -u u
yu, -ü ü
i, -i y (po c, ch, r, s, sh, z, zh)
ai, -ai aj
ei, -ei ej
ao, -ao
ou, -ou
en, -en en
ye, ie je
an, -an an
ang, -ang
ying, -ing
you, -iu joł
eng, -eng
-ong
ya, -ia ja
yao, -iao jał
yan, -ian jen
yin, -in jin
yang, -iang         jaŋ
yong, -iong juŋ
er, -r er (amerykańskie 'r')
wa, -ua ła
wo, -uo ło
wai, -uai łaj
wei, -ui łej
wan, -uan łan
-un łun
wang, -uang łaŋ
weng, -ueng łeŋ
yue, -üe üe
yuan, -üan üen
yun, -ün ün
Za Wikipedią, z poprawkami.

W publikacji tej zastosowano transkrypcję hanyu pinyin, ale słowa, których inna ortografia przyjęła się już na stałe w języku polskim, zapisywane są według tej właśnie trady-cyjnej ortografii; do słów tych należy między innymi Sun Tzu (w transkrypcji hanyu pinyin Sun Zi).


bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Rozważania wstępne
II Działania wojenne
III Obmyślanie forteli
IV Szyk bojowy
V Potencjał bitewny
VI Słabe i mocne strony
VII Starcie
VIII Zmienne warunki
IX Ruchy wojsk
X Ukształtowanie terenu
XI Dziewięć rodzajów terenu
XII Użycie ognia
XIII Wywiad

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski